شروع

بهار تابستان پاييز وزمستان

با فروردين تير مهر و دی شروع نميشوند

هيچ بهاری اغاز نميشود مگر با اولين شکوفه

هيچ تابستانی مگر با اولين ميوه

هيچ پاييزی مگر با اولين برگی که ميافتد

وهيچ زمستانی اغاز نميشود مگر با اولين برف

ما روزی متولد شده ايم

روزی از روز های يک تقويم

اما هرگز آغازنميشويم

مگر با يک نگاه

کاش اغاز شوی.

   + بهاره رهنما - ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٥

معجون انار

اين معجون انار عجب خوراکی شاعرانه ايست

 ترکيبی از انار بستنی الوچه و زله است اکر نخورديد ممکن است فکر کنيد اين ها با هم اصلا ترکيب خوبی نميد هد

اما ميدهد بجان خودم ترکيبش عالی است دل درد هم ندارد يک لحظه ياد انار های دانه کرده مادر بزرگ می افتيد لحظه بعد ياد الوچه های دم در مدرسه کمی هم يياد زله های عروسی های مزخرفی که رفته ايد

 تنها ايرادش اين است که چون ياد خيلی چيز ها می افتيد ممکن است حال روحيتان بهم بخورد و عاشق شويد

شايد کلمه معجون را به همين خاطر به ان اضافه کرده اند

بهر حال آب اناری های محمد در شعب مختلف منتظر عاشق کردن جوانان مستعد و غير مستغد ميباشد

   + بهاره رهنما - ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۱٢