ماه هفت شب

یادداشت های گاه گداری روزگار من

مرداد 97
4 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
14 پست
بهمن 93
13 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
15 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
9 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
12 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
6 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
13 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
13 پست
تئاتر
2 پست
کتاب
1 پست
وب_نوشت
1 پست
محک
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !
متولد پاییز
مرا با تو چیزی در میان است ...