فقط تو را می خواهم

 

شعری ِاز " کارول آن دافی "شاعر انگلیسی نخستین زنی که به مقام ملک الشعرایی انگلیس رسیده ا ست وبه زودی توسط خانوم فریده حسن زاده- مصطفوی در کتاب مجموعه أشعار عاشقانه در دست انتشار نشر نگاه به چاپ خواهد رسید.
 
کیلومتر ها دورتر
 
می خواهمت و نیستی
پرسه زنان در این باغ
هوا را تازه می کنم با دم زدن در رنگ های یادت
رها از خاطره ی واژگانت.
 
حتی نامت ، شبحی ست پریده رنگ
که نفسی با من نمی پاید
اگر چه با هر نفس آن را تازه می کنم.
 
امشب تو را در رؤیاهایم باز می آفرینم
زنده تر از کلماتی که در دهانت می کارم
و پیش تر از تو شنیده بودم.
 
هر کجا باشی اکنون
تو را درون ِ خود احساس می کنم.
 
نگاهت خیره به من ،
سدی می کشد در برابر ِ نور ِ سرد ِ شامگاه
در لحظه ی نقوذ به ژرفای خاک.
 
تو را فرسنگ ها دورتر ، تنگ تر در آغوش می فشارم ،
جان می بخشم به عشق،
تا چیره شدن شدن ِ آواز ِ بوف ها
و بدل کردن ِ همه ی آرزوها و یقین ِ سرشارم به خاطرات.
 
ستارگان ِ آسمان از من و تو فیلم می گیرند
اما نه برای نشان دادن به کسی
 
/ 0 نظر / 23 بازدید