این روزهای آخر سال را با قبانی میگذرانم...

وقتی باران به پنجره می کوبد

جای خالیت ملموس تر می شود

وقتی مه بر شیشه های ماشین می نشیند و

بوران محاصره ام می کند

وقتی گنجشک ها جمع می شوند تا

ماشینم را از عمق برف بیرون بکشند...

گرمای دستان تو را به یاد می آورم و

سیگارهایی که با هم کشیدیم

مثل سربازها در سنگر

نصف تو...

نصف من...

نزار قبانی =====================================

=====================================

/ 0 نظر / 8 بازدید