نون و القلم

خدایا ممنونم از همه خوبی هایی که اطرافم هست ممنونم از اینکه آنقدر بزرگی که همین امشب که دو روزه هجوم نیروهای اهریمن رو اطرافم حس میکنم دختر جوانی به نام مریم با یک فرشته و یک انار و یک نامه قشنگ میاد پشت صحنه و بدون اینکه حتی نمایش رو ببینه میره و بدون خبر از دل من که دو روزه هوس یک مجسمه کوچیک فرشته داره اون رو برام میاره ، خدایا تو هستی و من از همه این اهریمنان و درس هایشان هم ممنونم خدایا تو هستی و من عاشقانه می پرستمت و حضوراهریمنلن عالم را به جان میخرم که اگر سیاهی نبود عظمت سپیده دمت هرگز بر من اشکار نمیشد و ممنونم از قلم هایی که به دفاع از حقوق انسانی ام بر کاغد لغزید و مرا بر آن داشت تا از بالاتر نگاه کنم و زندان تحجر فکر را برای اهریمنان انسان نما کافی بدانم تا خدایا نکرده با خشم انسانی من باورشان نشود راه قهرمان شدن نهادن شمشیر در کلام است خدایا ممنونم و ارامم
و القلم و ما یسطرون ...سکوت میکنم تا شنیده شوم ،رها میکنم تا سبک شوم،به تو می سپارم تا رستگار شوم...

 

/ 0 نظر / 76 بازدید