ببخش و برو


ز دشمنان باکیم نیست شمشیر های از رو را بیشتر دوست دارم میلن من و انها سال هاست یا درایت من یا انها یا خداوند اتفاقاتی را رقم زده  اما خطابم با شما به ظاهر دوستان است شما که انقدر درایت ندارید که بدانید این فضا انقدر بزرگ نیست که حرف های ما به گوش هم نرسد یک بار برای همیشه اعلام میکنم : من هنوز ذره ای بیش نیستم اما پر از شور و شوق زندگیم پر از حس کار و افرینش من برای کارهایی که میکنم شور افرینی میکنم تمام امکاناتم را به کارم متصل میکنم کوشش میکنم جای صحبت کردن از ادمها با ادمها رو در رو صحبت میکنم من پر از جوشش و شور زندگی ام پس خودتان را خسته نکنید چون نه من عوض میشوم نه شما خداوند انرژی چندین کار همزمان و تمرکز لازم را به من عطا کند باز هم چنین میکنم چون اعتقاد دارم نه من جای کسی را تنگ کرده ام نه کسی جای من را چون به شعور الهی معتقدم بعضی از شما خصوصا مردان عرصه نمایش چنان نام های بزرگی دارید که من دلم برای کوچکی دل شما میگیرد اما همه این ها را که میشنوم بعد این نوشته به خداوند این روزها و شب ها میسپارم که میداند به وحدانیتش هرگز برای هیچکدام از همین شما به ظاهر همکاران و دوستان هم بد نخواستم و نمیخواهم برایتان اگاهی و وسعت دل ارزو میکنم و ترجیح میدهم من بعد به صدای طبیعت گوش دهم و دور کنم همه این انرژی های منفی را خدا را شکر راه جذب مثبت ها را خوب بلدم نترسید راز نیست به شما هم میگویم فقط میدانم برایتان سخت است ،راهش این است : ببخش و برو همین ؛

 

/ 0 نظر / 64 بازدید