حقش بود

این جمله : حقش بود خط قرمز کنار گذاشتن آدمهاست برای من، حقش بود برای من اغلب نشانه قضاوت، حسادت، بخل، تحمل نکردن و عدم پذیرش دموکراسی است و به راستی انسان هایی که دم از دفاع حقوق زنان و کودکان می زنند چطور به خودشان اجازه می دهند که بگویند فلانی حقش بود؟ اصلا حق چیست و حقدار کیست؟ حق بودن یا نبودن را جز خداوند چه کسی به راستی می داند؟ کسی که می گوید حقش بود آیا لحظه ای خود را در جایگاه او که اینگونه به کار می برند اغلب انسان های ناراضی و معترض به زندگی و پر کمبودی هست می دهند و در روز نیازمندی فقط پژواک صدای خودشان را می شنوند: حقش بود، حقش بود.

/ 0 نظر / 59 بازدید