اشعار مرام المصری: زنی از جهان عرب

اشعار مرام المصری: زنی از جهان عرب
سادگی بی حد و حصر در بیان احساسات روزمره


با تمام فشارهای فرهنگی و اجتماعی ای که در طول چند قرن گذشته بر زندگی زنان خصوصا در جهان عرب چیره بوده ، همیشه صداهایی از سکوت درآمده است: جسارتی که باعث شده اثری ملموس ، حاصل تجربه زیستی هنرمند خلق شود. در شعرهای مرام المصری این جسارت ، صادقانه موج می زند : بی پرده از درون زنی می نویسد که دلیلی برای پنهان کردن نقاط ضعف و حساسیت های خود نمی بیند : دلیلی برای ننوشتن آنچه تجربه کرده است. این مقدمه کتاب «چون گناهی آویخته در تو» است.
    محمد مرکبیان خودش شاعر خوبی است و حالاانتخاب کرده تا شعرهای زنی از جهان عرب را ترجمه کند که این کار را با ظرافت انجام داده است. ظرافت در انتخاب کلمات برای ترجمه چنین شعری از جانب یک مترجم مرد برای شعری چنین زنانه کار چندان ساده ای نیست، جدا از اینکه انتخاب این شعر و این جهان بینی از یک شاعر جوان برای ترجمه، خودش معرف دیدگاه خاص او نسبت به جهان زنانه اطرافش است، همچنان که در مقدمه اثر هم اشاره شده خاستگاه زیستی تولد، تاثیر بیشتری روی جغرافیای شعر شاعر زن داشته تا مهاجرت و سال های زندگی اش در پاریس.
    چیزی که مرا بر آن داشت تا برای آخر هفته تان معرفی این کتاب و خواندنش را در نظر بگیرم سادگی بی حد و حصر در بیان احساسات روزمره، حتی گاه خاستگاه اجتماعی یک زن نسبت به جهان پیرامونش است، بدون پیچانده شدن در لفافه سخت فهماندن و روشنفکری غلط باب روز، به لطف ترجمه خوب محمد مرکبیان ما با کتاب شعری مواجهیم که به زعم من چون بازار گل و بازار سبزی اول وقت تر و تازه و پر از شبنم صبحگاهی و پر از وسوسه دویدن و از نفس افتادن است.
    دوستش خواهید داشت: «چون گناهی آویخته در تو» را از مرام المصری با ترجمه محمد مرکبیان از نشر چشمه...
    
    

 روزنامه اعتماد، شماره 3197 به تاریخ 14/12/93، 

/ 0 نظر / 233 بازدید