نیایش

صحنه هر لحظه اش یک نیایش هست ، این روزها که منتقدان کمیتی آثارم به شدت عصبی هستند که چرا پشت هم کار میکنم ، فقط مرتب خدا رو شکر میکنم بیشتر وقت میگذارم برای خواندن نوشتن دیدن از کإرهای بیهوده و وقت گذرانی های گذرا میگذرم ، نمایشنامه مینویسم زندگی میکنم کار میکنم و با إیمان به اینکه خلوص همیشه جواب میدهد برای خودم و عزیزانم روزهای جدید و کإرهای جدید رقم میزنم نویسندگی بازیگری و کارگردانی سه حرفه تنیده شده در هم است خدا رو شکر که پروانه وکالتم را نگرفتم وگرنه این جماعت کاهل قضاوت گر چه ها که نمیگفتند ذکر امروزم  در مقابله با قضاوتگرانم این است : سبحانک انت یا لا الاه الی الله ....

 

/ 0 نظر / 104 بازدید