تولد ماه من

امروز وبلاگ ماه هفت شب هشت ساله شد ،با همه فراز و نشیب های من ،نوشتن و سرنوشت ...  سال هشتاد و دو اوایل اشناییم با چلچراغ بود که تصمیم سأختن  این وبلاگ رو گرفتم تا یکسال هم آسم نداشت ،سال عزیز وعجیب هشتاد و سه که هنوز هم باورم نمیشه هفت سال ازش گذشته..... اما چرا اسم ماه هفت شب رو روش گذاشتم؟ ،ماه به خاطر ارتباط عجیبش با زن و هفت چون هم عدد محبوبم بود و هم مقدس و شب چون زمان پدیداری ماهه و ماه هفت شب چون هنوز کامل نیست و نیمه راهه و من این حس نیمه راه بودن رو همیشه دوست داشتم ،زیبایی ناکامل اما بی همتای ماه هفت شب با زیبایی تمام عیاره ماه شب چهارده متفاوته و إز همه این ها مهمتر این که این ماه هفت شب ماه منه،مکان امن من برای ساده نوشتن إز زندگی إز عشق إز گذشتن إز دلتنگی و إز همه لحظه هایی که دوست داشتم با کسی در خیال سهیم باشم و إحساس کنم سفره غم و شادی من سفره پر مهمانی است !ممنون إز شما، إز خیال، إز فضای مجالی، إز نوشتن و إز عشق این مهمترین عامل تولد ماه هفت شب که تولدش امشب سخت مبارک است !
/ 0 نظر / 19 بازدید