در رثای زن لوت و پودر رختشويی

 

 

خاطره ها و جسارت هایمان در غبار روزمرگی گم میشود

 وبرف میبارد وسرما امان نمیدهد به عقب نگاه کنیم .

جسارت زن لوت را غبطه میخوریم

این روزها شستشو کار سختی است

و ما سعی میکنیم لباسهایمان را تا فردا تمیز تگه داریم.

وقتی ذهن مان درگیر سرما و لباسهایمان است خاظره مجالی نمی یابدوزن لوت افسانه ای بیش نیست.

 حتی رخت نمیتوان شست با دل راحت 

این روزها رخت بربستن افسانه ای بیش نیست!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید