نبودن ارزو

ارزو صراف هاشمی یکی از فرشته هایً خدا روی زمین بود ،،در زندگی من لدم هایً آبان ماهی نقش عجیب و مهمی دارند ارزو هم ابانی بود ، و با آبان هم رفت، وقتی باردار بود و ...داستلن پر غم مفصلی دارد دیروز موقع أجرای اواز خوان طاس فکر کردم از انجا که ارزو عادت داشت همیشه بلیط نیاتر هایً من را بخرد وسر زده بیاید ، این چند سال که که نیست ، من هم در تاریک روشن پایان نمایش دیگر با دلواپسی نگران کسی نیستم تا مبادأ بیاید و برود و ... پ.ن:دخترکان کوچکی که در تاریک روشن شروع نمایش ما با مادر و پدرشان به سالن میایند و من را در لباس عروس مانند روی صحنه میبینند و ذوق میکنند و میخندند،دل مرا غنج میزنند، دیروز یواشکی برای یکی شان بؤسه فرستادم و أو با بؤسه کوچکی آز رآه دور پاسخم را داد... عاشق دخترکان این سرزمینم... ،

/ 0 نظر / 12 بازدید