مال همیشه ها..

یک ادمهایی ابدیند تاریخ مصرف ندارند و مال همیشه های زندگی تو هستند . یک ادم هایی دوستیشان حتی بعد از سال ها حتی بعد تمام شدنش قابل افتخار است . حتی بعد از رنجیدن و رنجیده شدن . این قابلیت ادمهای کمیابی است انها که شاید بتوان گفت در دشمنی شان هم که اغلب اهل دشمنی نیستند قابل افتخارند . این ها همان ها هستند که شاید بارها سرت فریاد زده باشند اما روبرویت و در خلوت .و همین ادم اگر کسی هتک حرمتت کند اگر به ناحق زیر سوالت ببرند اگر به تو حمله ای کنند که نیازی به دفاعی باشد هستند. نامرئی و بی ادعا هستند و اصلا هم انتظار تشکر ندارند حتی فکرش را نمیکنند که تو بفهمی که چه طور با وجه انسانی وجودشان از تو دفاع کرده اند اصلا شاید حتی اگر تشکر هم کنی بگویند نه من برای تو این کار را نکردم اما هستند و زنده اند و قیم به ذات قوی و بی عقده انسانی شان . شاید هم حتی راهی برای تشکر کردن وحود نداشته باشد و انوقت است که فقط مبماند که در دلت هنوز به این دوستی گذشته افتخار کنی .و به انجه در زمان بودنش رشدت داده بزرگت کرده و به تو اموخته .. من این جور وقت ها یاد حرف بزرگ بدرم می افتم که همیشه میگفت با کسی دوستی کن که در دوری و دشمنی هم قابل افتخار باشد و من این روز ها یک بار دیگر این حس همیشگی افتخار را داشتم و در دلم باز گفتم من در  دوستی و در حتی دوری عزیزی همیشه این حس را دارم احترام و افتخار ..

/ 0 نظر / 9 بازدید