پنجره ها

اين يک قسمت از نمايش ماست َقطعه ای ادبی هنری در رثای عشق:

عشق حوب است وبهترين چيز است

اصلا اگر عشق نباشد زندگی به درد نمی خورد

من نمی فهمم که چرا همه عاشق نيستند مگر خرند؟ 

انسان ها دعوا ميکنندو بد جنسی ميکنندو خسيسی ميکنندو پز ميدهندو بدند

و  اگر عاشق باشندچنين نيستند اما اين را نمی فهمند

ومن عاشق هستم

 اما به من ميخندند چون نميفهمند و عاشق نيستند

وخرند!

www.panjereha.com

/ 0 نظر / 17 بازدید