دلم می خواهد الزايمر بگيرم

می خواهم در کازابلانکا بميزم کازابلانکا جای خوبيه برای مردن.

ته ستامتی چشمات کوچوتو ۱

بازم ريچارد صدام ميکنی برگشتيم پاريس؟

ما پاريس رو داريم از دست داده بوديمش اما تو ديشب اومدی و برش گردوندی.

اگه بمونی پشيمون ميشی شايد امروز نه شايد فردا نه اما خيلی زود  و برای بقيه عمرت۱

اينا رو ميگی که برم؟

اينارو ميگم چون حقيقت داره.

من دوست دارم اين جا بميزم کازابلانکا جای خوبيه برای مردن.........

/ 0 نظر / 21 بازدید