چیزهایی أز جنس باران

برای سپیده رحیمیان و کوچش به دور دست ها : چیزهایی هست که انقدر ارزش پیدا میکند ، انقدر منحصر به فرد میشود ، و انقدر در ذهن و قلبت ماندگار می میشود که هیچ چیزجایش را نمیگیرد ، این چسبیدن به گذشته نیست ،أدمها میایند و شاید بروندو جای دیگر ماندگار شوند ، تو شاید بفهمی و احترام بگذاری و وحتی تقدیرش را در همین کندن بدانی ولی باز چیزهایی هست که جداً از گذشته میشود و میماند برای تو ،چیزهایی که زمانی کسی به نام تو تبرک کرده و باقی گذاشته چیزهایی شبیه باران و أز جنس باران، که انقدر هر بار و همیشه به تو قدرت بدهد که تو باور کنی باران فقط به خاطر تو می بارد تا دنیا دنیاست و اسمان ،اسمان است هرجا باشی ببارد تو متبرک میشوی به نام باران اولین باران بهاری اخرین ماه بودنت در ایران بهانه نوشتن این یادداشت بود خواهری کوچولوی به یاد مأندنی من....

/ 0 نظر / 7 بازدید