دل

 

چه سرنوشت غریبی دارد این دل !

محکوم به شکستن ها و ترک خوردن ها

از آن  پیش تر که گذر ِ سالیان ِ دور و دراز

یک جو عفلش دهد.

________________

 شعر از  : سارا  تیسدیل

منبع: کتاب شیدایی ها _ترجمه ی خانم فریده حسن زاده_ مصطفوی

/ 0 نظر / 12 بازدید