جاودانگی

این میل و عطش سیری نا پذیربه جاودانگی در  من و اغلب آدم هایی که پی هنر میروند هم چیز غریبی است. میلی بیش از تحسین شدن ,و در واقع این همان میل سیری ناپذیر اسکندر است یا آنچه خضر در پی اش بود یا شاید بوی پیراهن یوسف است برای یعقوب یا .....

شاید این میل به جاودانگی حتی در ورای غالب جسم و در حد بی همتا ماندن و یگانگی در یک حافظه میرای انسانی باشد که گاهی با شیفتگی اشتباه گرفته میشود . شاید این میل به معشوق ماندن و یا به یاد ماندن میلی خود خواهانه در تجلی جاودانگی شخصی خود است نه معشوق !

میلی که اگر به ناگاه به هر دلیلی دیگر در تو تغذیه نشود و سرچشمه اش قطع شود شاید تو گیج شوی و تمام ویژگی های ناب و خاص انسانی ات را از یاد ببری مثل کودکی که یک اسباب بازی عزیز از او به ناگاه دریغ میشود (و البته بستگی دارد به میزان دلبستگی کودک به آن اسباب بازی یا میزان فریبندگی خود اسباب بازی )اما به هر حال دریغ آن از کودک دیوانه اش میکند و گاه خشمگین و گاه سلطه جو . گاه مستاصل و گاه شیدا و گاه کاملن راه گم رده و بی خبر از خود و توانایی های ناب وجودی و بی اعتماد به نفس و به هر حال همه این ها عکس العمل های کودک درونمان است به از دست دادن حس غریب و جادویی جاودانگی !

اما فراموش نکن که آنچه تو را بیقرار کرده خود فقدان نیست که حس عدم احساس جاودانگی است که به طبع آن فقدان به سراغت می اید و آنگاه که از پی نه ماه یا فلان تعداد روز این را بفهمی حتی اگر در یک لحظه تمام این کشف و شهود به تو الهام شود آن لحظه است که به زایش میرسی و بارت را بلاخره زمین میگذاری !

با خودت اگر روراست باشی آنوقت است که میفهمی بیقراری تو برای آن احساس بی بدیل جاودانگی است نه آن کس و چیزی که این حس را در تو ایجاد میکرد! پس تو بیش از همه چیز عاشق خودت هستی و سرگشته خودت و مثل گربه نازی پی دمت داری چرخ میزنی و مثل زن داستان بزک من خودت را بیشتر از فرشاد دوست داری !

و این واقعیت است واقعیتی که احساس بزرگی از تنهایی را بر سرت آوار میکند اما اگر قبولش کنی بزرگ میشوی بالغ میشوی آرام میشوی کامل میشوی..

هر انتظار زایشی یا باید به تولد منجر شود یا به مرگ جنین یا به مرگ مادر راه چهارمی هم نیست !

واگر از پس این حس عجیب عشق به خود بر آیی آنوقت است که کودک بی همتای آرامش را به آغوش میکشی و مادر میشوی یک مادر آرام و صبورو البته همیشه عاشق

امتحانش کن دعایم خواهی کرد ...

/ 0 نظر / 7 بازدید