بوی خوش شعر..

 شعرهایی که بوی روزهای خوب آغاز را میدهد

بوی کاغذ کشی و به قول فرهاد بوی عیدی

بوی سر برگرداندن به سوی یک پنجره نو

بوی کیف مادر وقتی از خرید آمد

بوی عطر موهایی که باز شنیده شد

بوی نوازش های دوباره نسیمی نو

بوی هدیه ای که در پیچی تند در جاده هراز ناگهان رو میشود

بوی عطر هایی که مال زمانه من نیست

بوی پیج امین الدوله و رازقی و محبوبه شب

این شعر ها  را میخوانم و باز لبخند میزنم

دل میسپرم

میمانم ...

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید