چه شعر عجیبی...

چنگ می‌زنم به خیالت! مشتم را که باز میکنم غمگین‌تر می‌شوم... عطر دست‌هایت می پرد کدام را نگه دارم؟! خیالت را؟! عطر دست هایت را؟! آن روزهای از دست رفته را؟! یا...؟! هیچکدام … من خواب و خیال نمیخواهم! خودت را کم دارم!

یادت که نرفته؟ تو یک آغوش به من بدهکاری...

"شیما سامانفر"

/ 0 نظر / 15 بازدید