اينجا نسيم گرمی می وزد

از بين موهايت رد ميشود

گاه گردنت را ميسوزاند 

اينجا همراه هوا آب به رييه هايت ميفرستی

اينجا آدمها کم هوش ترند کلاغ ها بيشتر گربه ها بی حال تر

اينجا تو نيستی و انگار تا ابد تابستان است.

 

 

من برگشتم

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
reza

سلام که نمی شناسمت سلام که هر چه ميگوی از دل من ميگوی. سلام که امدنت را باور دارم . سلام که از فراغ و جداي می ترسم انچنان که از فراق . برايم دعا کن وقتی که مي نويسی. رضا-۵۲ -تهران- دانشجو

reza

راستی عيد شما مبارک

ایلیا

اينجا آدمها کم هوش ترند کلاغ ها بيشتر گربه ها بی حال تر......... اين جملت باعث شد هر روز يه سری هم به اينجا بزنم بنويس..بنويس..بنويس..... داری باهام حرف ميزنی