نخ و سوزن

میبینی چه طور شب را به روز و روز را به شب و به روز بعد وصل میکنم با نخی از جنس عاشقانه هایم چنان میدوزم تمام این فاصله ها را بهم که تو هرگز نفهمی من اگر نباشم عاشقانه هایم اگر نباشد میان شب و روز و روز و روز بعد فاصله چقدر سهمگین و طو لانی میشود تا نخ و سوزنم تمام نشده تمام فاصله ها را برایت بهم میدوزم .. تا مرگ من یا نخ یا سوزن.

بهاره رهنما..دی ٩١

/ 0 نظر / 17 بازدید