خاطره ای در دور دست:

خاطره ای در درونم هست

چون سنگی سپید درون چاهی

سر ستیز با آن ندارم

توانش را نیز

در چشمانم خیره شود اگر کسی

آن را خواهد دید

غمگین تر از آن خواهد شد که داستانی اندوه بار شنیده است

می دانم خدایان انسان را

بدل به شیء می کنند

بی آن که روح را از او بگیرند

تو نیز بدل به سنگی شده ای درون من

تا اندوه را جاودانه سازی

 

 

آننا آخماتوا

 

 

مصاحبه ی این هفته ی من با   احمد پوری  ضمیمه پنج شنبه  اعتماد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید