کليد

آسمانی دگر میباید و ماهی دیگر تا شرح این شب بیداری ها.....

ساعت بی عقربه میکوبد در سرم

صدایش آزارم میدهد .

تق تق تق

کلید را گم نکنی!

ساعت بی عقربه مرگ شب را نوید میدهد .

ماه رفته و من نگران توام،

بیگمان صدای باد است ورنه او کلید دارد بر در نمی کوبد !

/ 0 نظر / 16 بازدید